عناوین پایان نامه های دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

*= فارغ التحصیل

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

تبیین عوامل و ارائه ابزار پیش بینی کننده فوریت های داخلی در محیط های پیش بیمارستانی 

علوم پزشکی ایران

*عباسعلی ابراهیمیان

Gender analysis factors applied in disaster risk reduction in Iran

تبیین مؤلفه های تحلیل جنسیتی در مدیریت خطر بلایای طبیعی ایران

علوم پزشکی ایران

*ساناز سهرابی زاده

An exploration of workplace violence process against emergency medical services staff and providing a prevention model

تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و ارائه مدل کا هش آن

علوم پزشکی ایران

*مجید پورشیخیان

Assessment of community disaster resilience in Tehran

سنجش تاب آوری جامعه در برابر بلایا در شهر تهران

علوم پزشکی تهران

*عباس استاد تقی زاده

Developing a GIS based model for site selection of temporary shelters after earthquakes

ارائه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه سرپناه موقت پس از زلزله

علوم پزشکی تهران

*احمد سلطانی

 

ارائه الگوی بومی مدیریت موثر حوادث با مصدومین انبوه ترافیکی‌در ایران

علوم پزشکی ایران

*جواد باذلی

Survey of metrological hazard effects and
cardiovascular consequences in Rasht from 2005 -2015

 

بررسی تاثیر مخاطرات آب و هوایی و پیامدهای قلبی و عروقی آن در شهر رشت از سال 1384 تا 1393

علوم پزشکی تهران

*محمدتقی مقدم نیا

 

باورهای عمومی درباره رفتارهای حافظ سلامت در بلایا و ارتباط آن با این رفتارها در شهر تهران

علوم پزشکی تهران

*مهدی نجفی

 

ارایه الگوی مراقبت در بیماران مبتلا به بیماری های غیر واگیر در بلایا در ایران

علوم پزشکی ایران

*فرزاد گوهردهی

 

توسعه مدل ارزیابی وضعیت سلامت در زمان بلایا و فوریتهای ایران

علوم پزشکی ایران

 *سید احمد بطحایی

10 

 

تدوین مدل مراقبت از گروه های آسیب پذیر در بلایا

علوم پزشکی ایران

*زهرا عباسی

11 

 

ارایه مدل تحقق نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در هنگام وقوع زلزله

علوم پزشکی ایران

شهرزاد پاکجویی

12 

 

طراحی الگوی درک خطر بلایای طبیعی مردم ایران

علوم پزشکی ایران

عزت صمدی پور

13 

 

ارایه الگوی نظام تامین خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در ایران

علوم پزشکی ایران

خسرو شاکری

14 

 

تبیین و طراحی مدل ایمنی صدمات ناشی از آتش سوزی در ساکنین ساختمانهای مسکونی ایران

علوم پزشکی یزد 

*محمدرضا شکوهی

15 

 

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش صلاحیت سالمندان برای اخذ/تمدید گواهینامه رانندگی

علوم بهزیستی و توانبخشی

سعیده بهرامپوری

16 

 

طراحی ابزار بومی ارزیابی آمادگی سیستم اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث و بلایا

علوم بهزیستی و توانبخشی

مهدی بیرامی جم

17 

 

طراحی مدل بومی تیم های پاسخ پزشکی در حوادث و بلایا و ارائه پروتکل های اجرایی

علوم بهزیستی و توانبخشی

یوسف اکبری

18 

 

تبيين فرآيند رويارويی پرستاران با بلايای طبيعی

علوم بهزیستی و توانبخشی

*نگار پوروخشوری

19 

 

ارزیابی آسیب پذیری انسانی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری در حوادث شیمیایی

علوم پزشکی تهران

*فرین فاطمی

20 

Site selection and number estimation of field hospitals for response to disasters in Iran

ارائه الگوی مکان یابی و برآورد تعداد بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریت ها

علوم پزشکی تهران

*محمدجواد مرادیان

21 

 

طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی تاب آوری بیمارستان در حوادث و بلایا

علوم بهزیستی و توانبخشی

سیدحسین حسینی

22 

Design a community-based preparedness plan focusing on biological hazards in Isfahan 

طراحی برنامه ی آمادگی جامعه محور بخش سلامت برای مخاطرات زیستی اصفهان

 

علوم پزشکی اصفهان 

فاطمه رضایی

23 

Simulation of climate change impact on emergency medical service's clients due to air pollution in Tehran up to 2030

شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر مراجعات اورژانس ناشی از آلودگی در شهر تهران تا سال 2030

علوم پزشکی تهران

*حامد محمدی

24 

 

بررسی توزیع طغیانهای بیماریهای منتقله از غذا با برخی پارامترهای اقلیمی در استان یزد طی دوره ی 5 ساله

علوم پزشکی یزد

*فرزانه امین هراتی

25 

 

طراحی مدل بازگشت به زندگی در سالمندان پس از زلزله

علوم بهزیستی و توانبخشی

*شکوفه احمدی

26 

 

تدوین مدل بومی کاهش آسیب در برابر زلزله

علوم پزشکی ایران

سمانه حیدری

27 

Defining and designing psychometric tool of children resilience in natural disasters

 

تبیین، طراحی و روانسنجی ابزار تاب آوری کودکان بلایای طبیعی

علوم پزشکی تهران 

لیلا محمدی نیا

28 

 

طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش آسیب‌پذیری اجتماعی سالمندان در بلایای طبیعی

علوم بهزیستی و توانبخشی

لیلا داددوست

29 

 

برآورد خطر مرگ ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران و تاثیر آن بر ساکنین سکونت گاه غیر رسمی فرحزاد ،براساس سناریوهای مختلف

علوم پزشکی تهران

*ثریا فتح الهی

30 

 

بررسی اثربخشی مدل مشارکت مردان پناهنده افغان در برنامه های بهداشت باروری بر پیامدهای بهداشت جنسی باروری

علوم پزشکی تهران

مرجان دلخوش

31 

 

ارائه شاخص های مراقبت از سالمندان در زلزله

علوم پزشکی ایران

*حسن خدادادی

32 

 

مدل سازی پیش بینی احتمال انتقال زائرین بیمار به مراکز درمانی و تخمین منابع سلامت مورد نیاز در گردهمایی اربعین

علوم پزشکی تهران

محمدحسین بروجنی

33 

 

تبیین مدل ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی در بلایای طبیعی ایران

علوم پزشکی تهران

قاسم موسوی

34 

 

تبیین چارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران

علوم پزشکی تهران

*وحید قنبری

35 

 

نیازسنجی و تدوین راهنمای آمادگی نظام سلامت در مواجهه با بیماری‌های واگیر و تروما در گردهمایی گسترده اربعین

علوم پزشکی شهید بهشتی

*آرزو کرمپوریان

36 

 

طراحی و آزمون مدل تاب آوری کارکنان کمک های بشردوستانه ایران در بلایا

علوم پزشکی شهید بهشتی

*حسن قدسی

37 

 

عتبار سنجی بسته آموزشی توانمندسازی ماماها در بلایا

علوم پزشکی شهید بهشتی

*ماندانا میرمحمدعلی

38 

 

ارائه مدل هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان های غیردولتی ایران در بلایای طبیعی

علوم پزشکی ایران

نرگس روحی

39 

 

طراحی مدل آمادگی نظام سلامت ایران در برابر پدیده ریزگردها

علوم پزشکی شهید بهشتی

*کیومرث اله بخشی

40 

 

ارائه مدل مراقبت های بهداشتی اولیه برای پناهندگان افغانستانی در ایران

علوم پزشکی ایران

*نعمت الله عزیزی

41 

Designing a context-bound model for chain of command of Iranian health system in emergencies and disasters

طراحی مدل بومی زنجیره فرماندهی نظام سلامت در بلایا و فوریت ها در ایران

علوم پزشکی ایران

*علی نصیری

42 

 

طراحی واعتبار یابی ابزار جامع ارزشیابی تمرین های حوزه سلامت در حوادث و بلایا

علوم پزشکی اصفهان

*حجت شیخ بردسیری

43 

 

طراحی الگوی مدیریت داوطلبان در بلایا برای نظام سلامت ایران

علوم پزشکی ایران

*ابراهیم سلمانی ندوشن

44 

Professional Resilience Tool for Nurses in Emergencies and Disaster: Development and Psychometric evaluation طراحی و روانسنجی ابزار تاب آوری حرفه ای پرستاران در فوریتها و بلایا علوم پزشکی اصفهان روح انگیز نوروزی نیا 45 
  ارائه مدل مدیریت بیمار یهای واگیر در بلایا برای ایران علوم پزشکی ایران رضا حبیبی ساروی 46 
  ارائه الگوی کاهش فواصل زمانی فوری تهای پیش بیمارستانی کشور علوم پزشکی ایران سید محمدرضا حسینی 47 
 

ارائه مدل مدیریت مداخل هکنندگان غیرحرف های در صحنه حوادث
ترافیک جاد های

علوم پزشکی ایران *محمد حیدری 48 
 

توسعه سیستم پشتیبان تصمی مگیری جهت توزیع مصدومان حوادث
با قربانیان انبوه

علوم پزشکی تهران محمدرضا خواجه امینیان 49 
  ارائه مدل مدیریت تخلیه و توزیع مصدومین بلایا در ایران علوم پزشکی ایران سوگند تورانی 50 
 

پیش بینی خطر بروز لیشمانیوز جلدی روستایی در استان یزد با توجه
به تغییرات پارامترهای اقلیمی در افق 2030

علوم پزشکی یزد بابک شیراوند 51 
 

طراحی الگوی پاسخ به بلایای انسان ساخت: نشت نفت به منابع آبی در ایران

علوم پزشکی ایران *گلرخ عتیقه چیان 52 
 

طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی امدادی در حوادث و فوری تها و استخراج راهکارهای اصلاحی در ایران

علوم بهزیستی و توانبخشی *بابک فرزین نیا 53 
  طراحی مدل تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی در بلایا علوم پزشکی یزد *سیما فیض اله زاده 54 
 

طراحی سامانه تصمیم گیری تخلیه اضطراری بیمارستان در پاسخ به
حوادث و بلایا در کشور ایران

علوم پزشکی تهران *طاهره یعقوبی 55 

Simulation and desiging a model for safety promotion in emergency evacuation of subway stations in Tehran

شبیه‌سازی و ارائه مدل ارتقای ایمنی تخلیه اضطراری ایستگاه‌های مترو شهر تهران

علوم پزشکی شهید بهشتی فاطمه نوری 56 

Designing the Protocol of Decision-making Process for Asthma Attacks in Iranian Emergency Medical System

طراحی پروتکل فرایند تصمیم ­گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش بیمارستانی ایران

علوم پزشکی شهید بهشتی میثم صفی کیکله 57 
Developing a Model, Construction and Psycometrics of tools for Assessing of Intra-sectoral Collaboration Function of the Health System in Natural Disasters تدوین مدل، ساخت و روانسنجی ابزار سنجش کارکرد هماهنگی درون­بخشی نظام سلامت ایران در بلایای طبیعی  علوم پزشکی شهید بهشتی شیوا یوسفیان 58 
Designing and Exploring a  Conceptual framework of Unsafe Anti-Social Behaviors in Motor Vehicle Drivers in Iran طراحی و تبیین چارچوب مفهومی شکل گیری رفتارهای ضد اجتماعی نا ایمن در رانندگان وسایل نقلیه موتوری ایران علوم پزشکی شهید بهشتی فرشاد فقی سلوک 59 
  اولویت بندی، پیاده سازی و ارزیابی خدمات پرستاری از راه دور در حوادث و بلایا علوم پزشکی کرمان مهدیه نژاد شفیعی 60 
  طراحی و اعتباریابی الگوی آمادگی اورژانسی بیمارستان ها در حوادث پرتویی در ایران علوم پزشکی شیراز میلاد احمدی مرزاله 61 
  بررسی عوامل موثر بر مرگ ناشی از سیل در ایران  علوم پزشکی تهران  *آرزو یاری  62 
  ارائه مدل آموزش کاهش خطر بلایای طبیعی در ایران علوم پزشکی ایران *ناهید آقایی 63 
  سنجش سطح و شیوه های سازگاری با پدیده گردو غبار در شهر اهواز علوم پزشکی تهران *شیوا صالحی 64 
  تدوین مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان ها در پاسخگویی به رویدادهای بیولوژیک علوم پزشکی شهید بهشتی *سیمین تاج شریفی فر 65 
  آینده پژوهی خطر بلایای فناورزاد در ایران با رویکرد سناریو علوم پزشکی ایران حمید جعفری 66 
  طراحی مدل ملی ارتقاء ایمنی سرنشینان خودرو در مقابل آتش سوزی علوم پزشکی شهید بهشتی *علی خدادادی زاده 67
  ارائه مدل آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی برای بیمارستان های کشور علوم پزشکی ایران پریسا مرادی مجد 68
   طراحی مدل کنترل طغیان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا به دنبال وقوع بلایای طبیعی در ایران  علوم پزشکی شهید بهشتی صادق یوسف نژاد 69
  طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستانهای کشور  علوم بهزیستی و توانبخشی معصومه عباس آبادی 70
  طراحی الگوی مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سواد سلامت بلایا علوم پزشکی ایران بهار سیفی 71

طراحی سایت صنعتی,طراحی سايت با جوملا,ساعت متحرک جوملا,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سایت 24 ساعته,طراحی لوگو,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,تبلیغات در گوگل,ماژول ساعت برای جوملا,ماژول تاریخ عربی,طراحی سایت خبری,طراحی سایت ارزان,سایت های آماده,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی سایت حرفه ای,طراحی کاتالوگ,طراحی اپلیکیشن اندروید,طراحی سایت مداحی,طراحی سایت فروشگاهی,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت مذهبی,طراحی اپلیکیشن,طراحی سایت شخصی,تبلیغات گوگل,آموزش طراحی وب سایت,قیمت تبلیغات گوگل,پرکلرواتیلن,ماژول تاریخ جوملا,تبلیغ گوگل,پرکلر اتیلن,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,طراحی اپلیکیشن موبایل,قیمت طراحی سایت,طراحی سايت با جوملا,طراحی سایت املاک,قیمت طراحی سایت حرفه ای,طراحی کارت ویزیت,طراحی سایت در 24 ساعت,نمونه طراحی کاتالوگ,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت فوری,ماژول ساعت جوملا 3,آموزش طراحی سایت,طراحی کاتالوگ حرفه ای,سایت آماده,طراحی وب سایت حرفه ای,گوگل ادوردز,قیمت طراحی وب سایت,تبلیغات در سایت گوگل,تبلیغات گوگل,طراحی سایت ارزان,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی سایت خبرگزاری,ماژول تاریخ ایرانی,ماژول تاریخ شمسی,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,ساعت برای جوملا,xvhpd shdj,آموزش جوملا,بشکه پرکلرواتیلن,پرکلراتیلن,وب سایت ارزان,ماژول تاریخ انگلیسی,